ssnako

ssnako

ANASÖZLEŞME

 Sayın Kooperatifimizin Değerli Üyeleri, 

İşletme kooperatifi olarak faaliyet gösteren, ancak uhdesinde bulunan arsaların değerlendirilmesi için faaliyetini sürdüren kooperatifimizin, güncellenmesi gereken maddelerin tadili edilmesi hasıl olmuştur.

 

Yeni ortak kabul etmeyen sadece eski ortakları ile faaliyetini devam ettiren kooperatifin mevcut durumu göze alınarak hazırlanan tadil metnin de, her ortağın zorunlu olarak 2 pay taahhüt etmesi mümkün gözükmediğinden bu maddenin tadil edilmesi ve sermaye paylarının yeni yasaya uygun getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Ana sözleşmemizde tadil edilmesi gereken ilgili maddeler konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na müracaat edilmiş, ancak faaliyet konuları ile tadil edilen metin uygun görülmemiş, bunun yerine “gayrimenkul işletme kooperatifi” ana sözleşmesinin hazırlanması önerisi tarafımıza sunulmuştur. 

 

Ekli sunulan yeni ana sözleşmemizi inceleyebilirsiniz. Ana sözleşme ile yapılan önemli değişiklikler eski ve yeni şekli özet olarak aşağıda sunulmuştur.

 

S.S.İstanbul Nakliyat Anbarları İşletme Kooperatifi

Yönetim Kurulu

 

Mehmet İrfan Bulut               Cengiz Serdaroğlu    

Başkan                                           Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

Yeni Anasözleşmemizin Tamamını görmek için Tıklayınız 

              Eski Anasözleşmemizin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız

 

 

 

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL NAKLİYAT ANBARLARI İŞLETME KOOPERATİFİ

Ana Sözleşme Tadil Tasarısındaki Önemli Değişiklikler Özeti 

Eski Şekil

Yeni Şekil

 

Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu İstanbul Nakliyat Anbarları İşletme kooperatifidir. Kısa adı NAKO ‘dur.

Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu İstanbul Nakliyat Anbarları Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’dir. (Kısa unvanı “NAKO”dur.)

 

Sermaye:

Madde 7-Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup, değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi 140.000 liradır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4'ünün peşin ödenmesi zorunludur.

Ayni sermaye konabilir. Kooperatif mevcut bir işletmeyi veya ayınları devralabilir. Ayın nev’inden sermaye konması halinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 21 ve 22 maddelerine göre hareket olunur.

 

SERMAYE:

Madde 7 -              Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup, değişkendir. Herhangi bir tarihteki toplam sermayesi ise, mevcut ortakların taahhüt ettikleri pay adedi toplamının,  bir ortaklık payı değeriyle çarpımına göre hesaplanır ve gerektiğinde bu tespite yönelik yönetim kurulu kararı, belgeleri ibraz edilmek şartıyla ticaret siciline tescil ettirilir. Ancak, sermayenin en az haddi 700,00-Türk Lirasıdır.

Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4'ünün peşin ödenmesi zorunludur.

Paylar:

Madde 8-Bir ortaklık payının değeri 10.000.-liradır. Ortaklar en çok 1.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az iki pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19’uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10.00.-TL itibar olunur.

 

PAYLAR:

Madde 8 -                Bir ortaklık payının değeri 100.-Türk Lirasıdır. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 1 (Bir) pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19’uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100.-TL üzerinden itibar olunur.

Ortaklık Şartları:

Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için;

1-      Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 9 ncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak,

2-      Site dahilinde işyeri maliki, oturma hakkı sahibi, genel hizmet tesislerden birinin maliki veya kiracısı olmak gerekir.

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Madde 10 -            Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1-            Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi ya da kamu veya özel hukuk tüzel kişileri”den olmak,

2-            Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye'de gayrimenkul edinmesine imkân sağlanmış kişilerden bulunmak.

Ortak Sayısı:

Madde 12- Kooperatif ortak sayısı en az 7 kişidir.

ORTAK SAYISI:

Madde 12 -           Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir.

Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dev şehir parkı İstanbulun merkezi zeytinburnu merkezi yerler zeytinburnu ambarlar Yüzölçümü