ssnako

ssnako

AKZİRVE İHTARNAME (BELGE 6)

BAKIRKÖY 5. NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDECİ                 : S.S.İstanbul Nakliyet Ambarları İşletme Kooperatifi   

VEKİLİ                      : Av.Buğra KAYIM

                                         (Adres Antededir)

 

MUHATAP                : Akzirve Tuzrizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Tic.A.Ş.

                                      Büyükdere Cd. No:102 Maya Akar Center K:23 D:88-89 Şişli/İST.

 

KONU                        : Nakliyeciler sitesindeki yıkım işlemi nedeniyle mağduriyetlerin

                                      ivedi olarak giderilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR       :

 1-    Sayın muhatap malumunuz olduğu üzere nakliyeciler sitesi olarak bilinen Zeytinburnu’nda ki sitemiz 06.01.2017 tarihinde Cumartesi günü sabaha karşı kooperatifimize, sitede bulunan işyerlerine ve mülk sahiplerine herhangi bir tebligat yapılmadan, haber dahi verilmeden yıkımına başlanmış ve 2 gün içinde de sitenin tamamı yıkılmıştır. Hukuka uygun olmayan bu yıkım işlemi, kendimizi ifade etmemize imkan dahi verilmeden gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu yıkım, işyerlerinde bulunan demirbaş eşyaları dahil olmak üzere, ambarlarında bulunan 3.şahıslara ait emtiaları bile alma imkanı ve fırsatı tanınmadan gerçekleştirilerek bir kıyıma dönüştürülmüştür. Bu olay kooperatifimizi ve işyeri sahiplerini son derece mağdur ve rahatsız etmiştir.

 Sitenin yıkımına ilişkin ilk duyumu aldığımızda durumu acil olarak tüm kurumlarımızın katıldığı bir toplantıyla sizlere ilettik. Firmanızdan toplantının yapıldığı Perşembe günü aldığımız yanıt bu uygulamaya neden olacak hiçbir başvurunuzun ve niyetinizin olmadığı yönünde idi. O toplantıda, aramızdaki sözleşmeye uygun olarak bir tahliye gerçekleştirmek istediğinizi de tekraren tüm kurumlara beyan ettiniz.  Ancak, bununla yetinmeyip sizden hep birlikte bu iradenin  ilgili kamu kurumlarına bildirilmesini talep ettiğimiz için de 05.01 Cuma günü birlikte randevu alarak İ.B.Belediyesi’ne  gidip toprak sahipleri olarak süreci sözleşmelerimiz kapsamında yürüttüğümüzü ifade etmiş bulunmaktayız.

 Tüm bu girişimlere rağmen 06.01 Cumartesi  sabah saat 04:30 civarında yıkım işlemi için yıkım ekibiyle birlikte siteye şirketinizi temsil ettiğini ve avukatınız olduğunu söyleyen şahıslar gelerek kendilerini Akzirve firmasının yetkileri olarak tanıtıp, yıkımın yapılmasını talep etmişlerdir. İki gün içerisinde birlikte yapılan tüm girişimlerle çelişen bu durum herkesi son derece rahatsız etmiş ve şaşırtmıştır. Bu çelişki firmanız tarafında izaha muhtaç bir durumdur ve hukuki haklarımız doğrultusunda yapacağımız mücadeleye zemin oluşturacak niteliktedir.

 Zira malumunuz olduğu üzere daha önce 15.05.2015 tarihinde sizinle yapılan sözleşme gereğince firmanız, Hadımköy/Arnavutköy  adresinde yeni bir ambar sitesi inşa etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu taahhüt kapsamında sözleşmenin 5. Maddesinin (a) bendi gereğince yeni ambar yerlerinin bitirilmesine bağlı olarak sitenin tahliyesinin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Yani mevcut ambarların tahliye işlemi sizin sözleşme gereğince yeni ambar yerleri yapmanıza ve bitirilmesine bağlı olarak gerçekleştirilecektir.  Ayrıca yine tahliye konusunda 13.06.2016 tarihinde yapılan protokolde, protokolün 4. Maddesi gereğince 15.05.2015 tarihli sözleşmede belirtilen tahliye hükümlerinin saklı olduğunu, ancak bu madde geçerliliğini kaybederse, tahliye için taraflarca hakkaniyete uygun bir süre belirleneceğini, bu sürenin her halikarda 6 aydan az olamayacağı kararlaştırılmıştır.

 Sayın muhatap, durumdan da anlaşıldığı üzere her iki sözleşmeye aykırı hareket ettiğiniz sabittir. 04.01.2018 tarihinde aldığımız duyumlara dayanarak yaptığımız araştırmada, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 42570 sayılı yazısıyla Valiliğe tahliye işlemlerini başlatma bildirimi, sizin tarafınızdan müdürlüğe 26.12.2017 tarihinde verilen bir dilekçeye dayandırılarak yapılmıştır. Buna bağlı olarak  mal sahibi olarak bulunan kurumumuz ile sitede çalışan kiracılara hiçbir tebligat yapılmadan site yıkılmıştır. Dolayısıyla sorumsuzca davranışınız ve hukuki vecibelerinizi yerine getirmemeniz , meydana gelen olayın tek sebebi olarak gözükmektedir.

 2-    Toprak sahibi olan ve sizinle gerek kat karşılığı gerek yeni ambar yeri yapma konusunda anlaşma yapan müvekkilim NAKO’nun merkezi ve faaliyet adresi olan binamızda dahil olmak üzere sitenin hepsi yıkılmıştır. Faal olarak çalışan tüm işyerleri yıkılmıştır ve üyelerimizde dahil olmak üzere bütün işyeri sahipleri ve çalışanları ortada kalarak mağdur olmuştur. Dolayısıyla tarafınızdan talep edeceğimiz her nevi maddi ve manevi zararlarımızı tazmin hakkımızı saklı tutmak kaydıyla aşağıda belirtmiş olduğumuz talepleri ivedi olarak yerine getirmenizi ve bir an önce mevcut mağduriyetlerin giderilmesini talep ve ihtar ediyoruz.

a)     Öncelikle daha önce liste halinde tarafınızda verilen ve sitede aktif olarak faaliyet yürüten 119 nakliye firması ile diğer işyerlerini kapsayacak şekilde ambarcılık yapmaya uygun, araçların yükleme ve boşaltma imkanı bulunan bir yerin tarafınızca kirasının ödenmesi suretiyle temin edilerek işyerleri yıkılan işletmelerin buraya yerleştirilmesini,

b)    İşyerlerinin yıkılması sebebiyle içerideki demirbaş eşyaların ve 3.şahıslara ait emtiaların zarar görmesi nedeniyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini,

c)     Bu süreçte oluşan tüm taşınma masraflarının tarafınızca karşılanmasını,

d)    Yıkım işlemi gerçekleştirildiği için alelacele kendisine yeni yer temin edip yerleşen işyerlerinin ödediği kira bedelleri ile yerleşme ve nakliye masraflarının karşılanmasını,

Talep ve ihtar ediyoruz.

 3-    Gelinen durum, aramızda yapılmış bulunan kat karşılığı inşaat sözleşmesi sürecini sekteye uğratabilecek boyutlardadır.  Bu bakımdan gerek 15.05.2015 tarihli sözleşmeye gerekse de 13.06.2016 tarihli protokole aykırılıklarınız nedeniyle yukarıda 3.maddede belirtmiş olduğumuz taleplerimizi ve sorumluluklarınızı iş bu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yerine getirmeniz ve mağduriyetleri gidermeniz ivedi olarak talep ve ihtar olunur.

 Sayın noter üç nüshadan ibaret  bu ihtarnamenin, bir nüshasının dairenizde muhafazasını, bir nüshasının tebliğ meşruhatlı olarak  tarafıma iadesini ve  bir nüshasının da  APS ile muhataba tebliğini  arz ederim 09.01.2018

 

Keşideci Vekili

 

Av. Buğra KAYIM

 

nakliyeciler_kooperatifi/AKZİRVE İHTARNAME (Belge 5).doc

İstanbulun merkezi zeytinburnu